Angielski

Log-in

Register in the suppliers database

Contact

Company data

Address

Contact person

Business Activities

Check products that are sold by your company

You can select products in many categories

Check all| Uncheck all

Statements

 • Obowiązek informacyjny - czytaj*

  Informacja o administratorach i prawach osoby, której dane osobowe są przetwarzane:

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:

  1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. we Wrocławiu, z siedzibą przy ul. Na Grobli 14/16, 50-421 Wrocław, wpisane do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej, Wydział VI Gospodarczy KRS pod nr: 0000391028, o kapitale zakładowym 480.159.150,00 zł (wpłaconym w całości), NIP: 8960000256, REGON: 930155369.
  2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora na podstawie zgody wyrażonej przez Panią/Pana wyłącznie w celu
   • związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia – rozpatrzenie oferty,
   • z chwilą rozstrzygnięcia postępowania w celu zawarcia umowy i realizacji przedmiotu zamówienia,
   • ewentualnego ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a także w celach dowodowych, w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości przez sądy,
   • w celach archiwalnych, zgodnie z obowiązkiem ciążącym na Administratorze.
  3. W zakresie danych Dostawców, Kontrahentów oraz Klientów Administratora zarejestrowanych na Platformie Zakupowej https://mpwikwroclaw.logintrade.net administratorem jest również Logintrade S.A. z siedzibą we Wrocławiu (ul. Legnicka 57D, lokal B/J 54-203 Wrocław), KRS: 0000438056, adres e-mail: kontakt@logintrade.pl powierzający przetwarzanie danych LT Serwis sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (ul. Polna 48 /11 00-644 Warszawa), KRS: 0000311815, adres e-mail: kontakt@logintrade.pl
  4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Logintrade S.A. i LT Serwis sp. z o.o. na podstawie zgody wyrażonej przez Panią/Pana wyłącznie w celu zapewnienia realizacji zadań Platformy zakupowej.
  5. Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe:
   • przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;
   • w przypadku gdy czas trwania zawartej umowy przekracza 4 lata, przez okres trwania umowy; po zakończeniu realizacji przedmiotu zamówienia przez okres przysługującej Administratorowi gwarancji;
   • do czasu upływu terminu ewentualnych roszczeń wynikających z umowy (do 10 lat od daty wymagalności roszczenia zasądzonego prawomocnym wyrokiem sądowym);
   • oraz upływu okresu zapewniającego realizację, ciążącego na Administratorze, obowiązku archiwizacyjnego (min. 5 lat).
   przy czym powyższe okresy sumują się.
  6. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania bądź poprawiania, a prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych.
  7. Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. W sprawach związanych z ochroną danych może kontaktować się Pani/Pan z Inspektorem Ochrony Danych, adres e-mail: abi@mpwik.wroc.pl; tel. 71 34 09 928 (od poniedziałku do piątku w godzinach o 7:30-15:30).
  9. W sprawach związanych z ochroną danych w zakresie przetwarzania ich przez Logintrade S.A. i LT Serwis sp. z o.o. może kontaktować się Pani/Pan z Inspektorem Ochrony Danych Logintrade S.A., adres e-mail: ochronadanych@logintrade.com.pl.
  10. Przysługuje Pani/Panu prawo zgłoszenia skargi do organu nadzorczego jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana - narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.
  11. Dane osobowe podaje Pani/Pan dobrowolnie, jednak ich podanie jest warunkiem niezbędnym do korzystania z Platformy zakupowej.
  12. Odbiorcami Pana/Pani danych będą podmioty, którym Administrator, którym jest MPWiK S.A.:
   • ma obowiązek przekazywać dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa (min. Policja; Straż Miejska; Prokuratura, Sąd);
   • osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 i art. 96 ust.3 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych;
   • mogą być zleceniobiorcy lub wykonawcy usług na rzecz Administratora (podmioty przetwarzające) min.:
    • dostawcy usług IT,
    • podmioty świadczące: usługi kurierskie; usługi pocztowe; usługi prawnicze; usługi windykacji należności; usługi: wydruku, adresowania, personalizacji dokumentów i załączników do dokumentów, konfekcjonowania przesyłek.
  13. Informujemy, że Logintrade S.A. i LT Serwis sp. z o.o. nie przewidują udostępniania przetwarzanych danych żadnym odbiorcom tych danych.
  14. The administrator does not allow the use of the services listed in these Rules anonymously or under a pseudonym.
  15. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.